• La Truite Magique XXS

  Toen we met La Truite Magique begonnen, hadden we één doel voor ogen. Een nieuw soort festival creëren op een locatie die anders is dan alle andere met muziekliefhebbers die juist in een kleinere setting net even iets anders zochten. En dat is gelukt!
  La Truite Magique 2018 overtrof zelfs ver onze verwachtingen. Super-acts, heerlijk eten, geweldig mooi weer en alleen maar leuke bezoekers. We voelen nog steeds de liefde van elk individueel persoon die erbij was.

  Echter, na LTM 2018 hebben we de beslissing genomen een time-out te nemen en het anders te gaan aanpakken.


  Een ander moment - zaterdag 20 juni - en een ander concept: LTM XXS.

   

  Wat blijft....de artiesten moeten nog steeds verwonderen, het eten moet lekker zijn, de lokale bieren gaan weer smaken en de vallei is nog steeds magisch. Tot zover gaat er niets veranderen.
  Maar.....we gaan het exclusief houden; een privé evenement. Er zijn veel minder tickets beschikbaar en je kunt alleen na een persoonlijke uitnodiging van ons een ticket aanschaffen.

   

  Via de nieuwsbrief die op 22 februari de deur uitgaat, laten we weten hoe dit in zijn werk gaat.


  We hopen dat je er -weer- bij gaat zijn!

  Cheers,
  Bob & Henja

   

  When we started La Truite Magique we had the aim to create a completely new type of festival in a location unlike any other for a different type of audience. Over the past five years, we’ve done everything we could to bring you an unrivalled festival experience in a truly unique setting. Driven by a desire to do things differently.
  But now we’ve made the very difficult decision to change – 2018 was the last La Truite Magique as you know it.

  But not all is lost; LTM XXS 2020 is on it's way on the 20th of June.

  Be seeing you.

×
Aansprakelijkheid - Resposabilité

FESTIVALREGLEMENT - AANSPRAKELIJKHEID-AFGELASTING–OVERMACHT-PROGRAMMAWIJZIGINGEN

Door de aankoop van een festivalticket bevestig je uitdrukkelijk dat je als bezoeker aan ons festivalreglement en het gestelde in de FAQ's op de LTM website bent gebonden. Iedere inbreuk hierop zal gesanctioneerd worden. De La Truite Magique organisatie behoudt het recht om eenieder ten allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Indien je een inbreuk op het regelement begaat, ben je als enige hier verantwoordelijk voor. Je bent eveneens gehouden om de La Truite Magique organisatie te vrijwaren van alle mogelijke gevolgen van jouw inbreuk, inclusief eisen van derde partijen. Daarenboven behouden wij het recht om zelf de gepaste (gerechtelijke) stappen te ondernemen.

De La Truite Magique organisatie is enkel aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare tekortkoming, ongeacht of deze een contractuele of buitencontractuele aard heeft, voor zover deze aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt. Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het La Truite Magique ticket. De aansprakelijkheid voor iedere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
Aansprakelijkheid in geval van overmacht is volledig uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van de La Truite Magique organisatie om, die haar zelfs tijdelijk verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. De La Truite Magique organisatie is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van haar partners..
Iedere derde partij (inclusief bezoekers) die door een aan hem toerekenbare fout de aansprakelijkheid van de La Truite Magique organisatie, inclusief de food stands en haar medewerkers, in het gedrang brengt, moet de La Truite Magique organisatie integraal en op eerste verzoek vrijwaren van iedere eis van derde partijen. Deze vrijwaringsplicht betekent dat je steeds vrijwillig dient tussen te komen in elk geschil en/of gerechtelijke procedure die tegen de La Truite Magique organisatie wordt ingesteld door een derde en de eventuele financiële gevolgen ervan zelf moet dragen.

Het is verboden eigen drank, etenswaren en kooktoestellen het LTM terrein/camping mee op te nemen. Door de aankoop van een La Truite Magique ticket ga je zonder uitzondering akkoord dat vrijwilligers van de La Truite Magique organisatie de inhoud van je tas hierop controleren.

Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief de service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan.
Het is uiteraard mogelijk dat de afgelasting het gevolg is van overmacht; dit is iedere situatie buiten onze wil om die ons, zelfs tijdelijk, verhindert onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In zo’n geval zijn wij niet verplicht het festival te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding zijn in geval van overmacht behoudens uitdrukkelijk akkoord van beide partijen.
Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het festivalticket en campingticket. Wij betreuren het zelf indien er een wijziging optreedt maar vertrouw er op dat er steeds een plan B klaar ligt om het goed te maken.


REGLEMENT DU FESTIVAL - RESPONSABILITE – ANNULATION – FORCE MAJEURE – CHANGEMENT DANS LA PROGRAMMATION.

En achetant un ticket festival, vous confirmez expressément être, en tant que visiteur, lié à notre règlement du festival et FAQ's sur le site web du festival. Chaque manquement à ce règlement sera sanctionné. La Truite Magique se réserve le droit de refuser l’accès au terrain à toute personne dans le cas où des raisons suffisantes le justifient. Vous êtes la seule personne responsable en cas de manquement au règlement de votre part. Vous êtes également tenu(e) de garantir La Truite Magique contre toutes les conséquences possibles de votre manquement, y compris les revendications de tiers. Nous conservons en outre le droit de prendre nous-mêmes les mesures (judiciaires) nécessaires.

L’organisation de La Truite Magique est uniquement responsable pour les manquements qui lui sont imputables, peu importe que ceux-ci soient à caractère contractuel ou non contractuel, à condition que cette responsabilité n’ait pas été expressément exclue ou limitée dans ces Conditions Générales. Notre responsabilité totale est dans tous les cas limitée à la compensation du préjudice direct et ne peut en aucun cas être plus importante que le service fourni, à savoir le ticket La Truite Magique. La responsabilité est expressément exclue pour toute forme de préjudice indirect.
La responsabilité est totalement exclue en cas de force majeure. Force majeure signifie toute circonstance indépendante de la volonté de l’organisation de La Truite Magique, qui l’empêche, même momentanément, d’honorer entièrement ou partiellement ses obligations. L’organisation de La Truite Magique n’est pas responsable pour les engagements de ses partenaires.
Chaque tiers (y compris les visiteurs) compromettant la responsabilité de l’organisation de La Truite Magique, y compris le Food-stands et ses collaborateurs, par une faute lui étant imputable, doit garantir intégralement et dès la première demande l’organisation La Truite Magique de toute revendication de tiers. Cette obligation de garantie signifie toujours que vous devez intervenir volontairement dans chaque litige et/ou procédure judiciaire engagée par des tiers contre l’organisation La Truite Magique, et en supporter les conséquences financières éventuelles vous-même.

Il est interdit d'apporter ses propres boissons, nourriture et appareils de cuisson sur le LTM terrain/camping. En achetant un billet La Truite Magique, vous acceptez sans exception des volontaires de l'organisation La Truite Magique vérifient le contenu de votre sac.

En cas d’annulation de l’évènement, le prix du ticket, minoré des frais de service et d’administration, sera remboursé à la personne ou la firme ayant effectué la commande.
Il est bien entendu possible que l’annulation soit la conséquence d’un cas de force majeure, c’est à dire toute circonstance indépendante de notre volonté qui nous empêche, même momentanément, d’honorer entièrement ou partiellement nos obligations. Dans une telle situation, nous n’avons pas obligation de laisser continuer le festival, la décision étant bien entendu dépendante de la situation. Il n’y aura aucun remboursement ou dédommagement en cas de force majeure, sauf en cas d’accord expressément conclu entre les deux parties.
Des changements dans la programmation ne donnent pas droit à un remboursement total ou partiel de le ticket festival et de le ticket camping. Nous sommes les premiers à regretter les changements, mais vous pouvez avoir l’assurance que nous avons toujours un plan B pour le compenser.

×
De organisator van La Truite Magique (Culture Bandits ASBL) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens vindt je op de contact pagina van onze website.
- Persoonsgegevens die wij verwerken.
Culture Bandits ASBL verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van ons contactformulier op onze website en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt; telefonisch, persoonlijk, via onze website of per e-mail. De door jezelf verstrekte gegevens worden door ons opgeslagen.
- Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen.
- Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
- Culture Bandits ASBL verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening.
* Het afhandelen van betalingen.
* Verzenden van onze nieuwsbrief.
* Telefonisch of per mail contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
* Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
* Culture Bandits ASBL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
- Delen van persoonsgegevens met derden.
Culture Bandits ASBL deelt je persoonsgegevens niet met derden. 
- Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Culture Bandits ASBL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
- Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website.
Culture Bandits ASBL gebruikt geen technieken om uw identiteit of surf gedrag te analyseren. 
-Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Culture Bandits ASBL en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand toe te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@la-truite.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek.