• Food in the Wood

  Het blijft bijzonder tafelen zo aan de rand van het bos met uitzicht op een klaterend riviertje.

  Ook dit jaar zit het ontbijt weer gewoon in je M3DC Ticket. lekker makkelijk toch?
  Nieuw is dat we een sfeervolle Franse traditie weer in het leven hebben geroepen en een top vleesmaker uit Rotterdam komt ook 'smoken' in de LTM vallei.
  En natuurlijk zie je weer een aantal oude vertrouwde 'street food' makers die wegens 'lekker' er weer bij moeten zijn.

  Ontbijt

  Zorgeloos wakker worden...

  Om al je zorgen weg te nemen, maken wij een ontbijt voor je. Zaterdag kun je een echte 'English Breakfast' verwachten en zondagmorgen maken we een 'Petit dejeuner Francais'.

  En om het helemaal af te maken......regelen we elke morgen ook nog een ontbijt concert.

  Ontbijt wordt geserveerd van 08:00 tot 11:00

  Guinguette

  Een Franse traditie op La Truite Magique...

  In de achttiende eeuw was de Guinguette populair in Parijs. Dat kwam door de losse sfeer, mooie ligging, lange tafels met eenvoudige kost, wijn, live muziek waar op gedanst kon worden....en altijd was de locatie aan het water.

  In onze Guinguette kun je terecht voor Fish and Chips, Luikse Ballen of een Vegetarische Quiche.

  Tibetaans 'street food'

  Phurbu Dundu uit Tibet...

  Phurbu, de man achter Quick Wok Corner in Antwerpen is gepassioneerd door lekker eten. Hij wil iedereen kennis laten maken met Tibetaans eten, klaargemaakt met verse ingrediënten. Op LTM 2016 was hij er ook al bij en dit jaar kun je weer lekker smullen bij zijn kraampje aan de rivier.

  Shabalay: € 5,-

  Chicken curry: € 7,50

  and more....

  Soep!

  Een smaakvol tussendoortje in een heus restaurantje...

  Soep blijft altijd een warme opkikker tijdens de dag. Dit soeprestaurantje biedt diverse soepjes en hapjes binnen een sfeertje waar het goed toeven is. Er is beperkt plaats maar we zijn gedurende de dag open dus je kunt altijd even later terugkomen en aanschuiven.

  BBQ & Smoked Meat

  Paul en kornuiten van Wild Vleesch...

  Wild Vleesch maakt géén eenheidsworst, maar bijzondere worsten. Altijd van biologische ingrediënten en op ambachtelijke wijze.

  Naast worsten maakt Wild Vleesch op LTM cochinita pilbil (BBQ-varken uit Yucatan) en Jamaican jerk chicken. JammieJammie!

  Frietjes & Groentjes

  Pura Vida zorgt voor een vette, gezonde hap...

  Een festival zonder friet is geen festival.

  Maar dan hebben we het wel 'home made' bio frites gemaakt met liefde en plezier.

  Wat wil je nog meer.....mayonaise?

  Speciaal bier

  Lupulus en zo...

  Het is geen verrassing meer maar streekbrouwerij Lupulus is weer van de partij. We zijn nog steeds blij en trots dat een van de beste brouwerijen van België in onze achtertuin ligt.

  En naast Lupulus hebben we Trappisten en Abdij bieren. Cheers!

  Smoothies & Koffie

  Vers, fris & lekker...

  John en Matthijs maken 'sur place' smoothies van verse ingrediënten. Je vindt ze onder de grote spar bij de bar die iedereen inmiddels kent als de super gezellige 'gay bar'.

  Enne de koffie is van echte bonen...

   

×
Aansprakelijkheid - Resposabilité

FESTIVALREGLEMENT - AANSPRAKELIJKHEID-AFGELASTING–OVERMACHT-PROGRAMMAWIJZIGINGEN

Door de aankoop van een festivalticket bevestig je uitdrukkelijk dat je als bezoeker aan ons festivalreglement bent gebonden. Iedere inbreuk hierop zal gesanctioneerd worden. De La Truite Magique organisatie behoudt het recht om eenieder ten allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Indien je een inbreuk op het regelement begaat, ben je als enige hier verantwoordelijk voor. Je bent eveneens gehouden om de La Truite Magique organisatie te vrijwaren van alle mogelijke gevolgen van jouw inbreuk, inclusief eisen van derde partijen. Daarenboven behouden wij het recht om zelf de gepaste (gerechtelijke) stappen te ondernemen.

De La Truite Magique organisatie is enkel aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare tekortkoming, ongeacht of deze een contractuele of buitencontractuele aard heeft, voor zover deze aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt. Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het La Truite Magique ticket. De aansprakelijkheid voor iedere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
Aansprakelijkheid in geval van overmacht is volledig uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van de La Truite Magique organisatie om, die haar zelfs tijdelijk verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. De La Truite Magique organisatie is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van haar partners..
Iedere derde partij (inclusief bezoekers) die door een aan hem toerekenbare fout de aansprakelijkheid van de La Truite Magique organisatie, inclusief de food stands en haar medewerkers, in het gedrang brengt, moet de La Truite Magique organisatie integraal en op eerste verzoek vrijwaren van iedere eis van derde partijen. Deze vrijwaringsplicht betekent dat je steeds vrijwillig dient tussen te komen in elk geschil en/of gerechtelijke procedure die tegen de La Truite Magique organisatie wordt ingesteld door een derde en de eventuele financiële gevolgen ervan zelf moet dragen.
Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief de service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan.
Het is uiteraard mogelijk dat de afgelasting het gevolg is van overmacht; dit is iedere situatie buiten onze wil om die ons, zelfs tijdelijk, verhindert onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In zo’n geval zijn wij niet verplicht het festival te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding zijn in geval van overmacht behoudens uitdrukkelijk akkoord van beide partijen.
Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het festivalticket en campingticket. Wij betreuren het zelf indien er een wijziging optreedt maar vertrouw er op dat er steeds een plan B klaar ligt om het goed te maken.

REGLEMENT DU FESTIVAL - RESPONSABILITE – ANNULATION – FORCE MAJEURE – CHANGEMENT DANS LA PROGRAMMATION.

En achetant un ticket festival, vous confirmez expressément être, en tant que visiteur, lié à notre règlement du festival. Chaque manquement à ce règlement sera sanctionné. La Truite Magique se réserve le droit de refuser l’accès au terrain à toute personne dans le cas où des raisons suffisantes le justifient. Vous êtes la seule personne responsable en cas de manquement au règlement de votre part. Vous êtes également tenu(e) de garantir La Truite Magique contre toutes les conséquences possibles de votre manquement, y compris les revendications de tiers. Nous conservons en outre le droit de prendre nous-mêmes les mesures (judiciaires) nécessaires.

L’organisation de La Truite Magique est uniquement responsable pour les manquements qui lui sont imputables, peu importe que ceux-ci soient à caractère contractuel ou non contractuel, à condition que cette responsabilité n’ait pas été expressément exclue ou limitée dans ces Conditions Générales. Notre responsabilité totale est dans tous les cas limitée à la compensation du préjudice direct et ne peut en aucun cas être plus importante que le service fourni, à savoir le ticket La Truite Magique. La responsabilité est expressément exclue pour toute forme de préjudice indirect.
La responsabilité est totalement exclue en cas de force majeure. Force majeure signifie toute circonstance indépendante de la volonté de l’organisation de La Truite Magique, qui l’empêche, même momentanément, d’honorer entièrement ou partiellement ses obligations. L’organisation de La Truite Magique n’est pas responsable pour les engagements de ses partenaires.
Chaque tiers (y compris les visiteurs) compromettant la responsabilité de l’organisation de La Truite Magique, y compris le Food-stands et ses collaborateurs, par une faute lui étant imputable, doit garantir intégralement et dès la première demande l’organisation La Truite Magique de toute revendication de tiers. Cette obligation de garantie signifie toujours que vous devez intervenir volontairement dans chaque litige et/ou procédure judiciaire engagée par des tiers contre l’organisation La Truite Magique, et en supporter les conséquences financières éventuelles vous-même.
En cas d’annulation de l’évènement, le prix du ticket, minoré des frais de service et d’administration, sera remboursé à la personne ou la firme ayant effectué la commande.
Il est bien entendu possible que l’annulation soit la conséquence d’un cas de force majeure, c’est à dire toute circonstance indépendante de notre volonté qui nous empêche, même momentanément, d’honorer entièrement ou partiellement nos obligations. Dans une telle situation, nous n’avons pas obligation de laisser continuer le festival, la décision étant bien entendu dépendante de la situation. Il n’y aura aucun remboursement ou dédommagement en cas de force majeure, sauf en cas d’accord expressément conclu entre les deux parties.
Des changements dans la programmation ne donnent pas droit à un remboursement total ou partiel de le ticket festival et de le ticket camping. Nous sommes les premiers à regretter les changements, mais vous pouvez avoir l’assurance que nous avons toujours un plan B pour le compenser.